Leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Repro- van de Kamp BV, gevestigd aan de Wegastraat 40 te Den Haag. Repro- van de Kamp BV wordt hierna aangeduid als “leverancier”.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Repro- van de Kamp BV en derden (hierna: “opdrachtgever”) via de internetwebsite van Repro- van de Kamp BV (hierna: “de site”) gesloten overeenkomsten.

1 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever na het plaatsen van een elektronische bestelling (bestelformulier) een telefonische dan wel elektronische bevestiging van de leverancier heeft ontvangen. Door plaatsing van deze bestelling verklaart opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Hotmail/anonieme emailadressen worden door de leverancier niet geaccepteerd. De opdrachtgever is verplicht een telefoonnummer op te geven waarop hij bereikbaar is.
Zodra de elektronische bestelling is bevestigd, vervalt de mogelijkheid om deze te annuleren.

3 Voor bestanden die gecorrigeerd moeten worden, wordt een uurtarief van € 75,- per uur berekend met een minimum tarief van €15,-.  Correcties en de daarbij horende kosten worden door de leverancier altijd van te voren aan de klant gemeld en zullen afzonderlijk door de opdrachtgever moeten worden betaald.
Mocht een bestand niet correct zijn en is de opdrachtgever niet te bereiken, dan zal de leverancier het bestand niet in behandeling nemen. Het drukwerk wordt dan doorgeschoven naar de eerstvolgende order dag.
 
4 Voor al het drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:
• JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF, EPS / AI ( tekst omzetten naar lettercontouren/outlines en bestand gecomprimeerd naar ZIP of SIT versturen )
Overige voorwaarden:
• 3 mm afloop aan alle zijden (GEEN kaders gebruiken)
• Tekst moet 5 mm van de snij rand af staan (8mm incl. afloop)
• Alle fonts omzetten naar lettercontouren
• Uw afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi
• PDF bestanden opslaan als PDFX1a . X-3 kan niet worden verwerkt!
• Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijn compressie uitgezet zijn ( zie ook de werktekening )
Bij het niet aanhouden van bovenstaande voorwaarden is de leverancier in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor druk en/of snij fouten.

5a Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

5b Repro- van de Kamp BV kan ten alle tijde aangeleverde documenten weigeren als de inhoud hiervan bijvoorbeeld aanstootgevend, pornografisch, of bijvoorbeeld op enige wijze verboden is door de Nederlandse wet.  

6 De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.
 
7 De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 
8 De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
9 De afgifte van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot inontvangstname gerechtigd is, valt buiten beoordeling en verantwoordelijkheid van de leverancier.

10 Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart de leverancier dit zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Wanneer de termijn van zes weken verstreken is zal de leverancier ontslagen zijn van zijn bewaarplicht en zullen er geen kosten vergoed worden aan de opdrachtgever inzake het gemaakte werk.
 
11 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen.
 
12 Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.
 
13 Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd. Indien terecht en op tijd is gereclameerd en de opdrachtgever de goederen heeft geretourneerd in de originele verpakking, zal de leverancier voor gratis herlevering zorg dragen of de opdrachtgever voor de ontvangen goederen crediteren.
 
14 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.
 
15 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.
 
16 Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Dit artikel is alleen van toepassing voor opdrachtgevers die een contract hebben met de leverancier voor betalingen anders dan via de Internetkassa.
 
17 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 Euro bedragen. Dit artikel is alleen van toepassing voor opdrachtgevers die een contract hebben met de leverancier voor betalingen anders dan via de Internetkassa.
 
18 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.
 
19 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 
20 Het drukwerk kan op de door de leverancier aangegeven dag worden opgehaald op Wegastraat 40 te Den Haag. Het drukwerk staat op de dag van ophalen gereed vanaf 13.00 uur. Eerder is niet mogelijk.
 
21 Voor bezorgingen buiten deze regio’s maakt de leverancier gebruik van GLS. Alle postpakketten worden op woensdag of vrijdag verstuurd. 95 % wordt op de volgende werkdag bezorgd. Indien er niemand aanwezig is, dan dient de opdrachtgever het pakket op te halen bij het postkantoor. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat dit wellicht pas op de volgende werkdag mogelijk is. Als de opdrachtgever het drukwerk voor een bepaalde tijd nodig heeft is het aan te raden te kiezen voor het zelf ophalen. De leverancier is niet aansprakelijk als de levering niet binnen de gestelde termijn plaats vindt.
 
22 De leveringen geschieden elke woensdag en vrijdag ( met uitzondering van feestdagen in Nederland en België ) vanaf 09.00 uur.
Tijden kunnen nimmer van tevoren worden vastgesteld, het pakket wordt afgeleverd tussen 09.00 uur en 21.00 uur.
Maakt de opdrachtgever gebruik van de koerierservice, dan dient deze een contactpersoon op te geven die mobiel bereikbaar is vanaf 09.00 uur tot 21.00 uur.
Bezorging geschiedt op de begane grond, uitsluitend achter de 1e deur.
De koerier moet voor de deur kunnen laden en lossen. Indien dit niet mogelijk is moet dit van tevoren worden aangegeven.
De koerier mag maximaal 3 minuten blijven wachten bij de opdrachtgever. De leverancier werkt met externe koeriers die niet wachten op het pinnen van geld bij een bank dicht in de buurt of op iemand met een sleutel. Indien na drie minuten het drukwerk niet kan worden geleverd of de betaling niet kan worden verricht, dan vertrekt de koerier met het drukwerk retour. De kosten voor de koeriersdienst zijn dan alsnog voor de opdrachtgever en het drukwerk kan de volgende werkdag worden opgehaald op Wegastraat 40 te Den Haag.
Drukwerk wordt eenmalig aangeboden. Voor bezorging door onze koerierservice, worden prijzen per kilometer gehandhaafd (voor prijzen dient de opdrachtgever contact op te nemen met de leverancier). 
De leverancier is niet verantwoordelijk als levering niet binnen de gestelde termijn plaats kan vinden.
 
23 Het adres voor bezorging mag niet worden gewijzigd. Bij een eventuele noodzakelijke wijziging zal de opdrachtgever contact op moeten nemen met de leverancier.

24 Betaling geschiedt altijd vooraf door middel van een iDeal, Mastercard of Visa betaling. De leverancier slaat geen creditcard gegevens op. De opdrachtgever wordt via de Repro- van de Kamp BV site doorgestuurd naar naar onze betalingspartner Buckaroo. Wanneer niet wordt voldaan aan de betaling vooraf zal de levering worden opgeschort tot de betaling wel gedaan is.
De opdrachtgever die reeds een rekening bij de leverancier heeft lopen kan een aanvraag indienen ook via de site op rekening te kunnen bestellen. Op deze wijze heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd na levering om te betalen.

25 Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Repro- van de Kamp BV
Wegastraat 40
2516 AP Den Haag
070-3476464
info@reprovandekamp.nl
KvK nummer: 27092600
BTW nummer: NL800639716B01